હનુમાન ચાલીસા | Hanuman chalisa in Gujarati

Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati | હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી  ॥ દોહા ॥ શ્રી ગુરૂ ચરન સરોજ રજ, નિજ મન મુકુરૂ સુધારિ બરનઉં રઘુબર બિમલ જસુ, જો દાયકુ ફલ ચારિ બુદ્ધિહીન તનુ જાનકે, સુમિરૌં પવન કુમાર બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિં, હરહુ કલેશ વિકાર  ॥ ચૌપાઈ ॥ જય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર,જય કપીસ તિહું લોક ઉજાગર  … Read more