આદતો દ્વારા સફળતા કેવી રીતે મેળવવી? | How to achieve success through habits in Gujarati

આદતો દ્વારા કાર્યોનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું: જીવન એક રમત છે. અહીં કોણ જીતે છે અને કોણ હારે છે, તે બધું તમારી આદતો અને સમય વ્યવસ્થાપન પર આધારિત છે. દરેકને સમયના રૂપમાં દિવસો, મહિનાઓ અને વર્ષો આપવામાં આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કે આ સમયમાં તમારે જીવનની રમત રમવાની છે.  લોકો આ રમત ખૂબ … Read more