સંબંધોમાં પ્રેમને પોષવાની રીતો: Ways to nurture love in relationship: Therapist shares tips in Gujarati

પ્રારંભિક તબક્કા પછી સંબંધો ધીરજ, સ્નેહ, વાતચીત અને સમજણની યાત્રા બની જાય છે.  તે માટે અન્ય વ્યક્તિની ઘણી સ્વીકૃતિ અને સમય જતાં તે જે પરિવર્તનોમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે તેની પણ જરૂર છે. “જેમ જેમ સમય પસાર થાય છે અને મોહ ઓછો થતો જાય છે, તેમ તેમ આપણે પ્રેમમાં રહેવાથી કોઈને પ્રેમ કરવા તરફ ફેરબદલ કરીએ … Read more

“મન મોતી ને કાચ” તૂટી ગયા પછી ફરી થી પેહલા જેવા ના થાય | Happynetic

  કેહવાય છે કે “મન મોતી ને કાચ” તૂટી ગયા પછી ફરી થી પેહલા જેવા ના થાય. આવું જ ભરોસા બાબતે પણ કેહવાય છે કે એક તુટી ગયા પછી એ પેહલા જેવો નાં રહે. પ્રેમ દોસ્તી થી લઈને દરેક સંબંધો માં પણ આ વાત તમે લોકો ને કહેતા સાંભળી તો હસે બની શકે તમે ખુદ પણ ક્યારેક … Read more