મોહરમ મહિનાની કવ્વાલી | મોહરમ મહિના માટે કવ્વાલી | તાજીયા ની કવ્વાલી | Mohram Qawwali in Gujarati

 ખ઼ામોશી.. બડ઼ી હૈ ખ઼ામોશી..

બડ઼ી હૈ ખ઼ામોશી.. બડ઼ી હૈ ખ઼ામોશી..

ક્યા દેંગે સકીના કો દિલાસા, નહીં રહા

જીને કા અબ સહારા જ઼રા સા, નહીં રહા

અબ કોઈ સદા ઝૂલે સે આતી હી નહીં હૈ

ક્યા પ્યાસ બુઝ ગઈ હૈ યા પ્યાસા નહીં રહા!

અસગ઼ર તેરે ઝૂલે મેં ખ઼ામોશી બડ઼ી હૈ

ખ઼ામોશી.. બડ઼ી હૈ ખ઼ામોશી.. બડ઼ી હૈ..

અસગ઼ર તેરે ઝૂલે મેં ખ઼ામોશી બડ઼ી હૈ

પાની લિએ સકીના હૈરાન ખડ઼ી હૈ

ખ઼ામોશી.. બડ઼ી હૈ ખ઼ામોશી.. બડ઼ી હૈ..

યહ કૌન હૈ કાનોં સે લહૂ બહતા હૈ જિસકે

તીરોં સે ભરે શખ઼્સ કે સીને પે પડ઼ી હૈ

પાની લિએ સકીના હૈરાન ખડ઼ી હૈ

અસગ઼ર તેરે ઝૂલે મેં ખ઼ામોશી બડ઼ી હૈ..

જ઼ેવર કિયા શબ્બીર ને કરબલ કી જ઼મીં કો

હર લાશ નગીને કી તરહ ઇસમેં જડ઼ી હૈ

પાની લિએ સકીના હૈરાન ખડ઼ી હૈ

અસગ઼ર તેરે ઝૂલે મેં ખ઼ામોશી બડ઼ી હૈ..

 

ઐ મૌત ક્યૂં પસીના હૈ આજ જબીં પર

છઃ માહ કે અસગ઼ર સે તેરી આંખ લડ઼ી હૈ

પાની લિએ સકીના હૈરાન ખડ઼ી હૈ

અસગર તેરે ઝૂલે મેં ખ઼ામોશી બડ઼ી હૈ..

 

ઇક નોક આજ઼મા રહી હૈ સબ્ર શાહ કા

હમશક્લ એ મુસ્તફ઼ા કે જો સીને મેં ગડ઼ી હૈ

પાની લિએ સકીના હૈરાન ખડ઼ી હૈ

અસગર તેરે ઝૂલે મેં ખ઼ામોશી બડ઼ી હૈ..

ક઼ાસિદ યે ખ઼્વાબ જા કે તૂ બાબા કો સુના દે

ચીખ઼ેં હૈં, સદાએં હૈં ઔર આગ બડ઼ી હૈ

પાની લિએ સકીના હૈરાન ખડ઼ી હૈ..

અસગર તેરે ઝૂલે મેં ખ઼ામોશી બડ઼ી હૈ..

ખ઼ામોશી.. બડ઼ી હૈ ખ઼ામોશી..

બડ઼ી હૈ ખ઼ામોશી.. બડ઼ી હૈ ખ઼ામોશી..


સુગ઼રા કે નસીબોં મેં તો રોના હી લિખા હૈ

બીમારે મદીના કો મિલી કૈસી સજ઼ા હૈ

ખ઼ત આયા ન અકબર કા રોતી રહી સુગ઼રા

ઐ ચાંદ મુહર્રમ કે તૂ બદલી મેં ચલા જા

 ઘર જહરા કા લુટને કી ખ઼બર તૂને સુનાઈ

તુઝે દેખ કે રોતી હૈ મોહર્રમ મેં ખુદાઈ

ચૌદહ સૌ બરસ બીતે સબ કરતે હૈં શિકવા

ઐ ચાંદ મુહર્રમ કે તૂ બદલી મેં ચલા જા

 

મિલને કે લિએ ભાઈ કો બેચૈન બડ઼ી હૈ

કબ સે અલી અકબર કી યે રાહોં મેં ખડ઼ી હૈ

બિછડ઼ી હૈ યે મુદ્દત સે ઇસે તૂ ન નજ઼ર આ

ઐ ચાંદ મુહર્રમ કે તૂ બદલી મેં ચલા જા

 વીરાન ઘરોં મૈં ન ઇસે નીંદ હૈ આતી

અકબર કી જુદાઈ હૈ ઇસે ખૂન રુલાતી

ક઼દમોં કે નિશાં ઢાંપ કે બૈઠી હૈ સરે રાહ

ઐ ચાંદ મુહર્રમ કે તૂ બદલી મેં ચલા જા

 

ગિન ગિન કે જો સુગ઼રા ને યહ દિન હૈં ગુજ઼ારે

જ઼િંદા હૈ તો અકબર કે હી વાદોં કે સહારે

દિન-રાત તડ઼પતી હૈ ઇસે ઔર ન તડ઼પા

ઐ ચાંદ મુહર્રમ કે તૂ બદલી મેં ચલા જા

ભૈયા કી જુદાઈ મેં પરેશાન હૈ રહતી

હર રોજ઼ યહ નાના કો રો રો કે હૈ કહતી

અકબર ન મિલા નાના મૈં મર જાઊંગી તન્હા

ઐ ચાંદ મુહર્રમ કે તૂ બદલી મેં ચલા જા

વાદા જો કિયા બહન કો સીને સે લગા કર

મૈં શાદી કરૂંગા તો તેરે પાસ હી આકર

મૈં સાત મુહર્રમ કો આઊંગા ન ઘબરા

ઐ ચાંદ મુહર્રમ કે તૂ બદલી મેં ચલા જા

રોને નહીં દેતે મુઝે રાતોં કો મુસલમાં

બીમારી સે બેહાલ હૂં કુછ રોજ઼ કી મેહમાં

હર સિમ્ત સે હૈ મુઝકો અબ મૌત ને ઘેરા

ઐ ચાંદ મુહર્રમ કે તૂ બદલી મેં ચલા જા

બહનોં કા તો ભઇયોં સે રિશ્તા હી અજબ હૈ

તુમ ભૂલ ગએ મુઝકો યહ કૈસા ગ઼જ઼બ હૈ

ઇસ આસ પે જ઼િંદા હૂં કે દેખૂં તેરા ચેહરા

ઐ ચાંદ મુહર્રમ કે તૂ બદલી મેં ચલા જા

Leave a Comment