સાવધાન! જો તમે જુના સોનાની જ્વેલરી બદલાવી ને નવા ખરીદવા જાવ છો તો છેતરપિંડીથી બચવા આટલી વાત નું ધ્યાન રાખજો | Old Gold Jewellery Caution

જુના સોનાની જ્વેલરી બદલાવી ને નવા ખરીદવા જાવ છો તો છેતરપિંડીથી બચવા આટલી વાત નું ખાસ ધ્યાન રાખજો.